Since September 7, 2004

 

萬一他感染愛滋病怎麼辦?

 

    愛滋病不再被視為同性戀者的疾病。在亞洲,它在異性戀者之間傳播的速度比在同性戀者之間快。因此,你可能會問:「萬一我感染愛滋病怎麼辦?」每一個人都應小心。你對兒子表現出更多的關愛與接,他就愈知道要好好照顧自己。如果你讓他覺得同性戀是很糟的事,他不僅不會照顧自己,而有可能從事危險性高的性行為。所有的子女都需要適當的性教育和良好的模範。

                           

 

 

 

                              

回首頁